INFORMACJA DYREKTORA ZPO W KODNIU

Ogłoszenie o zakończeniu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021-2022

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE

          Ze względu na sytuację epidemiczną w całym kraju, szkoła podstawowa funkcjonuje w systemie znacznie ograniczonym. Od poniedziałku, podobne ograniczenie będą dotyczyły również przedszkola.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, od  dnia 29.03. do dnia 11.04. 2021 roku, na obszarze kraju ogranicza się  funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego, a także szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, na wniosek: rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także na wniosek rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

          Od 22 marca zajęcia zdalne w klasach 1-8 prowadzone są w oparciu o narzędzia komunikacji wykorzystywane we wcześniejszych okresach pracy zdalnej, z naciskiem na będący obecnie w użyciu Microsoft Teams wspierany przez dziennik elektroniczny LIBRUS.

          Kontakt przedszkolaków z wychowawcami będzie się również opierał na wypracowanych  wcześniej   sposobach  komunikowania się rodziców i nauczycieli (z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, lub strony internetowej).

W zamieszczonych materiałach nauczyciele proponują również korzystanie z różnych platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, jak również emitowane przez TVP lub Polskie Radio pasma edukacyjne.

          Niestety, w obecnych warunkach, taka forma nauki i kontaktu jest koniecznością, jest to również ogromne wyzwanie dla rodziców oraz nauczycieli. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich, rodziców, nauczycieli i dzieci wielkiej mobilizacji, współpracy, zrozumienia, cierpliwości, a przede wszystkim zaufania. Zachęcam wszystkich do tej współpracy z nauczycielami oraz śledzenia naszej strony internetowej zpokoden.pl.

Miejmy głęboka nadzieję, że okres naszego „miejscowego lockdownu”  nie potrwa długo i ponownie spotkamy się w szkole i przedszkolu.

Od dnia 1 kwietnia do dnia 6 kwietnia, trwa wiosenna przerwa świąteczna, a może w poniedziałek, za dwa tygodnie dzieci powrócą do szkół i przedszkoli.

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Kochane Dzieci

Niech te Wielkanocne Święta będą pełne wiary, nadziei i miłości, niech wniosą do Waszych serc wiosenną radość i zdrowie. Ciepłych, spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które przyniosą wszystkim nadzieję na lepsze jutro

 Jacek Malarski – dyrektor ZPO w Kodniu