Próbny egzamin ósmoklasisty

O G Ł O S Z E N I E
Ó S M O K L A S I Ś C I
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KODNIU

 DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KODNIU INFORMUJE, ŻE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ORAZ OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE PRZYGOTOWUJĄ MATERIAŁY DO PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI ORAZ NOWOŻYTNYCH JĘZYKÓW OBCYCH (W TYM ANGIELSKI, ROSYJSKI).

Całość do pobrania -> ogłoszenie – 8 klasa